Former des enseignants européens

Úvod po slovensky

Traduit par Katarina Chovancova, Banska Bystrica

Táto strona je jedným z výsledkov spolupráce tímu ľudí z 10 inštitúcií, ktorí sa zaoberajú odbornou prípravou učiteľov a ktorí spolupracovali na projekte ISTEPEC. Nehovorí sa v nej o priebehu tohto projektu. Jej cieľom je byť užitočnou pomôckou kolegom, ktorí by chceli zaviesť “európske štúdie” do programu prípravy študentov učiteľstva. Môže sa zísť aj tým učiteľom, ktorí hľadajú nápady ľahko použiteľné na hodinách.

Ďalšie výsledky, v jazykoch partnerských inštitúcií, sú dostupné na CD-Romoch a na webstránke projektu :

http://www.istepec.eu

ISTEPEC znamená : Intercultural Studies in Teacher Education to Promote European Citizenship (Interkultúrne štúdie vo vzdelávaní učiteľov s cieľom presadzovať európske občianstvo). Spájajú sa v ňom tri línie: vzdelávanie učiteľov, európske občianstvo a interkultúrne štúdie a dávajú programu jeho dynamiku.

Vzdelávanie učiteľov je naše povolanie a poslanie. Je jednou z hnacích síl, ktoré formujú našu budúcnosť. Pripomeňme si myšlienku Hannah Arendtovej o zodpovednosti dospelých voči mladším generáciám. Učitelia (ako jedna skupina dospelých) túto zodpovednosť rozhodne majú. Európske občianstvo má právnu, súdnu, sociálnu, ekonomickú a kultúrnu stránku. Právne texty, v ktorých sa o európskom občianstve hovorí, už existujú a platia v celej Európskej únii. Verejná mienka a každodenná prax v 27 členských štátoch však nezodpovedá tomuto právnemu rámcu. Naopak, zaostáva za ním... Európski občania nevyužívajú demokratickú silu, ktorú im dáva ich štatút. Iba 47% z nich sa napríklad zúčastňuje na voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý je volený všeobecným hlasovaním. Je zjavné, že na preklenutie medzery medzi inštitúciami a obyvateľmi je potrebná pedagogická aktivita. Pedagógovia a učitelia majú dôležitú úlohu.

Vezmime si ďalej rôzne rozmery občianstva: sociálny, ekonomický, ekologický a kultúrny. Ak (takmer) 500 miliónov obyvateľov Európskej únie chce spolunažívať v harmónii, potrebujú sa lepšie poznať. Spolužitie v meste zvanom “Európa” znamená prekonanie strachu z neznámeho, oboznámenie sa s “cudzími” jazykmi a “zvláštnym” kultúrnym správaním. Znamená to premýšľať o enviromentálnych otázkach a naučiť sa aspoň minimum faktov o európskej ekomómii z celkového pohľadu. Zbaviť sa obáv z “hladných robotníkov”, ktorí prídu a oberú nás o prácu.

Interkultúrne štúdie : aby sa mohli ďalej šíriť ideály mieru a spolupatričnosti, deti sa musia naučiť interkultúrnemu správaniu a učitelia si musia uvedomiť dôležitosť tohto rozmeru vo vyučovaní...Študenti učiteľstva nebudú rozvíjať svoju interkultúrnu kompetenciu len počúvaním prednášok alebo čítaním kníh na danú tému (hoci aj to pomáha). Potrebujú si ju sami vyskúšať počas svojej odbornej prípravy. Aj preto je program Istepec založený na mobilite. Spája študentov učiteľstva z deviatich krajín a dáva im príležitosť spolupracovať v kurzoch Istepec.

Kniha má tri hlavné časti :

• Prvá časť, Otázky a problémy je súhrnom článkov, ktoré sa týkajú hlavných tém spojených s občianstvom, európskym obbčianstvom a interkultúrnym prístupom.

o Škola, vzdelávanie a spoločnosť

o Európska identita

o Vyučovanie občianstva

• Druhá časť, Kurzy výchovy k európskemu občianstvu, prináša celý rad praktických aktivít a ich aplikácií na hodinách. Prvá kapitola je krátkym všeobecným opisom kurzov. V ďalších kapitolách sa nachádzajú jednotlivé aktivity zoskupené do troch bodov.

o Európa a rôznorodosť

o Európa a súčasný svet

o Európa a občianstvo

• Tretia časť, Skúsenosti a úvahy, prináša prehľad špcifických skúseností jednotlivých partnerských inštitúcií. Prvá kapitola hovorí o tom, ako kurzy prebiehali na rôznych miestach, druhá je skôr úvahou o programe z rôznych uhlov pohľadu.

o Skúsenosti v rôznych kultúrnych kontextoch

o Úvahy o interkultúrnych postupoch

Kniha končí niekoľkými odporúčaniami a vyjadrením našich nádejí v lepšiu budúcnosť...

Z pohľadu koordinačného tímu išlo o vynikajúcu príležitosť rozvinúť v priebehu rokov spoločnú pracovnú kultúru, učiť sa jeden od druhého... Naše pracovné prostredie sa tak stalo akýmsi multikultúrnym laboratóriom, v ktorom sme mohli pozorovať vznik toho, čo Michel Serres (1991) nazýva “métissage”, miešaním identít.

Odísť. Vyjsť. Nechať sa zviesť. Znásobiť sa, čeliť vonkajšiemu svetu, ísť inde. To sú prvé tri skúsenosti z kontaktu s cudzím, tri varianty inakosti, tri spôsoby vystavenia sa jej. Bez vystavenia sa inakosti sa však nič nenaučíme, aj keď je riskantné.”

Uzavriem tento úvod úryvkom z básne Roberta Frosta (1923) :

“[...] Skôr než postavím múr sa opýtam čo zamurovávam a čo v ňom odkrývam, a pre koho môže byť urážkou [...]”

Použitá literatúra

Arendt, H. (1972) La crise de l’éducation, in La crise de la culture, Paris, Gallimard, edícia Folio, č . 113

Frost, Robert (1923) The Poetry of Robert Frost, New York, Edward Connery Lathem

Serres, Michel (1991) Le Tiers Instruit, Paris, Edition François Bourin

Forum
Poster un message
Traduction disponible en English Español français magyar italiano Nederlands polski svenska
TIC et developpement - http://www.tic.ird.fr