Former des enseignants européens

Integrácia európskeho občianstva do prípravy budúcich učiteľov

Francisco Villamandos de la Torre y Elena Gómez Parra, Córdoba. Traduit par Katarina Chovancova

Francisco Villamandos de la Torre , Elena Gómez Parra

V budujúcej sa Európe, ktorá sa posilňuje najmä v politickej, ekonomickej a sociálnej sfére, zohráva vzdelanie dôležitú úlohu. Práve v tomto smere Európska únia navrhla niekoľko stratégií a vydala smernice a odporúčania za účelom zjednotenia politík všetkých členských štátov. Čo sa týka európskych univerzít, snaha o zjednotenie ich študijných programov výplýva z Boloňskej deklarácie, na základe ktorej univerzity začínajú medzi sebou dialóg o spolupráci nielen vo výskume, ale aj vo vyučovaní.

Európske vysokoškolské inštitúcie, ktoré pripravujú budúcich učiteľov, musia v tomto kontexte čeliť dvojitej výzve : zameriavať sa na prípravu učiteľov, ktorí sa neskôr svojej učiteľskej kariére nebudú venovať, by nemalo význam. Základné vzdelávanie učiteľov musí dávať dôraz aj na schopnosti potrebné na to, aby sa « európsky učiteľ » cítil občanom EÚ a vedel viesť aj svojich žiakov k tomuto vedomiu spoločného občianstva.

Presne toto je základný zmysel projektu Istepec : uľahčiť a prispieť k výraznému zvýšeniu záujmu o koncept európskeho občianstva v neuniverzitnom vzdelávaní cez základné a celoživotné vzdelávanie učiteľa. Preto bol vytvorený a v praxi odskúšaný celý rad kurzov. Získali sme z nich dôležité poznatky, ktoré nám pomôžu vytvoriť čo najlepšie podmienky pre realizáciu oveľa ambicióznejších projektov. Dosiahnuté výsledky ukázali dve veci.

Na jednej strane je to záujem o uskutočnené projekty týkajúce sa vytvárania pojmu spoločného občianstva medzi budúcimi učiteľmi, o analýzu toho, čo znamená európske občianstvo (viď Rob van Otterdijk), ako aj o rôzne aspekty a cesty interkultúrnej interakcie (viď Elena Gómez). Na druhej strane, tieto výsledky jasne ukázali kladné, ale i záporné aspekty, ktoré treba prekonať za účelom zovšeobecnenia ich možného zavedenia.

Kladné poznatky získané v priebehu každého z týchto kurzov, ako aj súhrn skúseností boli opísané vo viacerých kapitolách tejto publikácie.

Výsledok spoločnej úvahy o záveroch bol jednoznačný :

• záujem a potreba pokračovaťtýmto smerom

• nevyhnutnosť koordinovať spoulprácu s inštitúciami, ktoré prejavia záujem pripojiť sa k tejto myšlienke

• vyriešiť problémy spojené s výmennými pobytmi

• povinnosť výrazne zvýšiť počet európskych inštitúcií pre vzdelávanie učiteľov, ktoré budú zapojené do realizácie projektu

Je možné, že najdôležitejšou skúsnosťou bude práve približovanie učebných obsahov, a nie výsledky konkrétnych aktivít. Jedným slovom, závery je potrebné robiť z celého procesu realizácie tohto projektu.

Príkladom, ktorý môžme zároveň považovať za všeobecný výsledok (a ktorý teda môžeme nazvať « metavýsledkom ») je fakt, že existuje množstvo rôznych aktivít a kurzov, ktoré môžu významne prispieť k spoločnému cieľu rozvíjať európske občianstvo z viacerých hľadísk, ktorým sme sa v tejto publikácii dosť podrobne venovali. Každá z týchto aktivít nejakým spôsobom prispieva k spoločnému cieľu. Ich kvalita sa nedá hodnotiť iba z hľadiska ich didaktickej úrovne. Ich prínos k rozvíjaniu európskeho občianstva sa dá posúdiť len v rámci celého projektu a to v súvislosti s predchádzajúcimi, súbežnými a nadväzujúcimi aktivitami.

Vzhľadom na rôznorodé závery sme chceli sformulovať jeden návrh, v ktorom sa bude v budúcnosti spájať sila a jednoduchosť. Okrem toho sme chceli nájsť také návrhy, ktoré by mohli byť včlenené do zložitejšieho rámca, ktorý vyplýva z počiatočnej rozmanitosti a zo snahy európskej vlády o dosiahnutie aktívnejšej priamej účasti občanov na chode spoločnosti. Spoločný návrh musí smerovať k naštartovaniu širšieho procesu, v rámci ktorého sa môžu rozvíjať rozličné činnosti umožňujúce rozvinúť vznikajúcu myšlienku spoločného európskeho občianstva.

Riešenie sa vynorilo takmer spontánne : využiť takýto systém kurzov na to, aby sme začlenili európske občanstvo do prípravy učiteľov. Tieto kurzy, ktoré by mohli zahŕňať množstvo rôznych aspektov a názorov vyplývajúcich zo samotnej európskej kultúrnej rozmanitosti, by mali fungovať v prvom rade na princípe študentských výmen. Zjednotenie a zlepšenie ich organizácie by pomohlo vyriešiť značnú časť súčasných problémov (ide napríklad o problémy spojené s uznávaním predmetov alebo s výučbovými jazykmi v kurzoch). Rovnako by sme mali myslieť na prekonanie ťažkostí, ktoré predstavujú kurzy prebiehajúce v menej rozšírených jazykoch, o ktoré nie je medzi študentmi až taký veľký záujem. Náš konečný návrh sa tak zhmotňuje v požiadavke experimentálneho projektu, ktorý by oživil základnú filozofiu prednesených záverov.

Výsledkom tohto návrhu by mal byť projekt s nasledujúcimi cieľmi :

• príprava a realizácia konkrétnych kurzov v zúčastnených inštitúciách

• uľahčiť priebeh študentských výmen

• spoločne vybrať najvhodnejšie návrhy ďalších projektov a zaradiť ich do spoločného vzdelávania Skrátka, ide o ambiciózny projekt, ktorý preberá filozofiu a ciele už zakotvené v Istepecu. Chce predovšetkým napredovať po ceste, ktorú si žiada Európa, a to s cieľom pretransformovať trojročnú skúsenosť z projektu Istepec, ktorá priniesla rôzne pohľady na otázky týkajúce sa vzdelávania v Európe.

Použitá literatúra

Comisión de las Comunidades Europeas. 2001. Libro blanco de la Comisión Europea. Un nuevo impulso para la juventud europea.

Comisión de las Comunidades Europeas. 2001. La Gobernanza Europea. Un libro blanco.

Gómez Parra, M.E. 2007. “Cultural Distance among Speakers of the Same Language”. Proceedings of the Conference “Enseigner l’Europe”, str. 43-54.

Petru, I. 2007. “La citoyennete Europeenne: ses Avantages et ses Implications”. Proceedings of the Conference “Enseigner l’Europe”, str. 136-143.

Van Otterdijk, R. 2007. “Teaching Citizenship”. Proceedings of the Conference “Enseigner l’Europe”, str. 113-130.

Forum
Poster un message
Traduction disponible en English Español français polski
TIC et developpement - http://www.tic.ird.fr